×

سندرم تونل گویان

سندرم تونل گویان Ulnar Nerve Compression In Guyons Canal مجرای گویان، در قسمت قدامی داخلی مچ دست، توسط قسمت سطحی لیگامان عرضی مچ دست از قدام، قسمت عمقی لیگامان عرضی مچ دست از خلف و استخوان نخودی (Pisiform) و لیگامان Pisifohamate از داخل ساخته می…

سندرم تونل کارپ

سندرم تونل کارپ Carpal Tunnel Syndrome شایع ترین ضایعه فشاری عصب مدیان در ناحیه مچ دست و در داخل فضایی به نام کانال کارپ است. کانال کارپ از استخوانهای مچ دست و لیگامان عرضی (فلکسور رتینا کولوم) در قسمت قدامی مچ دست تشکیل شده است.…

گلف البو

گرفتاری تاندونای مشترک فلکسور در قسمت داخلی آرنج کمتر شایع است، اما در بعضی از افراد دیده می شود و Golfers Elbow-Epitrochleitis ویا Medial Epicondylitis نامیده می شود. از عوامل مساعد کننده در این ضایعه می توان به پدیده aging یا افزایش سن اشاره کرد.…

تنیس البو

تنیس البو Tennis elbow علل مختلفی موجب دردهای قسمت خارجی آرنج می گردند. یکی از شایع ترین آنها Tennis Elbow یا Lat epicondylitis است. در این ضایعه تاندونهای مشترک اکستانسور در محل چسبندگیشان به اپی کندیل خارجی (lat Epicondyle) استخوان بازو دچار پارگی های خفیف…

error: Content is protected !!