×

تعویض مفصل ران

مفصل هیپ مفصل هیپ از استابولوم و سر استخوان فمور تشکیل شده است. این مفصل با توجه به ساختار استخوان های سازنده اش جز یکی از بهترین مفاصل بدن محسوب می شود و از نوع گوی و کاسه ای با 3 درجه آزادی حرکت می…

آرتروز ران

آرتروز ران (DJD) Degenerative Joint Disease یکی از شایع ترین بیماریهای موثر بر مفصل هیپ می باشد. این عارضه سبب ایجاد ناتوانی در عملکرد بیمار می شود. DJD در مفصل هیپ به دو شکل اولیه وثانویه بروز می کند. در DJD اولیه معمولا علت مشخصی…

در رفتگی مادرزادی سر ران

در رفتگی مادرزادی سر فمور Congenital Dislocation of Hip CDH یک عارضه مادرزادی است که درآن سر استخوان ران بصورت یک و یا دو طرفه و بیشتر در در نوزادان دختر، در رفتگی یا نیمه در رفتگی دارد. CDH به دو گروه 1- Teratologicو 2-…

نکروز سر فمور

نکروز سر فمور Legg – Calve – Perthes این ضایعه را اولین بار 3 نفر همزمان از آمریکا (Calve)، آلمان (Perthes) و فرانسه (Legg) گزارش کردند. بنا به دلایلی که کاملا معلوم نیست جریان خون سر استخوان ران در مرحله ای که هنوز کاملا استخوانی…

error: Content is protected !!