×
شکستگی آرنج

شکستگی ساعد The Forearm

ساعد شامل دو استخوان دراز است. در حالی که کف دست به جلو نگاه می کند، استخوانی که در سمت داخل استخوان قرار دارد، النا ulna نام دارد و دیگری که در سمت خارج ساعد قرار می گیرد. ریدیوس Redius نامیده می شود. این دو استخوان دردو انتهای فوقانی و تحتانی با یکدیگر مفصل می شوند، ولی در بقیه طول خود از هم فاصله دارند. این فاصله را فضای بین استخوانی می نامند و توسط غشای بین استخوانی اشغال می گردد.

پالنا (استخوان زند اسفل) Ulna

النا استخوانی است دراز، دارای یک تنه و دو انتها (فوقانی، تحتانی) که در سمت داخل ساعد قرار گرفته است این استخوان را می توان در تمام طولش از روی پوست سطح خلفی ساعد لمس کرد.
در جا گذاری: انتهای حجیم استخوان را در بالا می گیریم به قسمی که دهانه مفصل گاز انبری آن رو به جلو و زاویه مفصلی کوچکی که یک طرف این انتها قرار دارد، رو به خارج واقع شود.

استخوانی شدن Ossificaion

النا دارای سه مرکز استخوانی شدن است. مرکز استخوانی شدن اولیه در تنه در هشتمین هفته جنینی ظاهر می گردد و قسمت عظیمی از آن را استخوانی می کند. مرکز ثانوی سر (انتهای تحتانی) در حدود 5 سالگی در دختران و 6 سالگی در پسران ظاهر می گردد. مرکز ثانوی برای انتهای پراکسیمال اوله کرانون در حدود 9 سالگی نزد دختران و11 سالگی نزد پسران ظاهر می گردد. اپیفیسی فوقانی، در سنین 14 سالگی در دختران و 16 سالگی در پسران به تنه می پیوندد. اپیفیسیس تحتانی، در 17 سالگی در دختران و 18 سالگی در پسران به تنه وصل می شود.

آناتومی بالینی Clinical Anatomy 

هنگامی که آرنج در حالت فلکشن است اوله کرانون را می توان کاملا از روی پوست لمس کرد، اگر آن را رو به پایین ادامه بدهیم، در همه حال می توان سر تا سر کنار خلفی استخوان را تا زایده استایلویید از روی پوست لمس کرد.

ریدیوس (استخوان زند اعلی) Radius

ریدیوس در سمت خارج النا قرار دارد. ازهیومروس تا مچ دست Carpus امتداد دارد و از النا کوتاه تر است. دارای یک تنه و دو انتها (فوقانی، تحتانی) است که انتهای تحتانی حجیم تر است. انتهای فوقانی یا سر ریدیوس، توسط یک گردن استوانه ای شکل به تنه وصل می گردد.

در جا گذاری: استخوان را عمودا طوری می گیریم که انتهای حجیم آن در پایین، سطحی از این انتها که شامل ناودان های عمودی است در عقب و کنار تیز تنه استخوان متوجه سمت داخل باشد.

استخوانی شدن Ossification

ریدیوس توسط سه مرکز استخوانی می شود. مرکز تنه در هشتمین هفته داخل رحمی و مرکز انتهای تحتانی در اواخر سال اول ظاهر می شود. مرکز انتهای فوقانی نزد دختران، در سال چهارم و نزد پسران، در سال پنجم ظاهر می گردد. اپیفیسیس فوقانی، نزد دختران در 14 سالگی و نزد پسران، در 17 سالگی با تنه جوش می خورد. اپیفیسیس تحتانی، نزد دختران در 17 سالگی و نزد پسران، در 19 سالگی با تنه جوش می خورد.

آناتومی بالینی Clinical Anatomy

درست در زیر سطح خلفی اپیکاندایل خارجی آرنج، قسمتی از سر ریدیوس را که توسط رباط حلقوی پوشیده شده است می توان لمس کرد. برای این کارباید در حالی که نوک انگشت معاینه کننده روی سر استخوان قرار دارد، کم وبیش ساعد را در حالت ایستاده سوپینیشن و پرونیشن چرخاند. قسمت تحتانی تنه، به ویژه آن قسمت که بالای زایده استالویید است، به راحتی لمس می شود. وقتی دست کمی روی مچ تا شود، برروی سطح خلفی انتهای تحتانی ریدیوس یک برآمدگی لمس می شود که کنار خارجی ناودان عبوری تندون اکستنسور پالیسیس لانگوس را معین می کند. شکستگی های استخوان های ساعد غالبا شامل هر دو استخوان می گردد. شکستن یکی از دو استخوان به تنهایی شیوع کمتری دارد. خط شکستگی معمولا عرضی است، ولی نوع مایل هم دیده می شود. برای اینکه در هنگام جوش خوردن هر دو استخوان به هم نچسبند، باید دست را در حالتی بینابین پرونیشن و سوپینیشن قرار دارد، در این حالت فاصله دو استخوان از هم باز می شود و رباط بین استخوانی قطعات استخوان را به هم نزدیک نمی کند. شکستگی های ریدیوس تنها، شامل شکستگی سر ریدیوس، شکستگی گردن، شکستگی تنه در همه سطوح آن (اگر بالاتر از محل اتصال عضله پرونیتور تیریز باشد جا به جایی آن زیاد است) و شایع ترین آنها شکستگی کلز Colles Fracture می باشد که در قسمت تحتانی تنه و در نزد اشخاص مسن، هنگامی که روی کف دست سقوط کنند حاصل می شود. در این شکستگی، تکه انتهایی به سمت دورسال جا به جا یا خم می شود. در بچه ها، جدا شدن اپیفیسیس تحتانی جایگزین آن می گردد. شکستگی تنه استخوان های ساعد در بچه ها غالبا به صورت ترکه سبز Greenstick Fractureاست و پریاستیوم مانع از جا به جایی قطعات شکسته می گردد.

مفصل آرنج Elbow Joint 

این مفصل از نوع لولایی است. بین انتهای تحتانی هیومروس و انتهای فوقانی النا وریدیوس قرار دارد. انتهای فوقانی ریدیوس و النا هم، توسط رباط حلقوی Annular Lig با هم مفصل شده اند باید دانست که این دو مفصل دارای یک کپسول مشترک هستند و حفره مفصلی آنها با هم ارتباط دارد.
درصورت شکستگی هر یک از این سه استخوان، شکستگی مفصل آرنج اتفاق می افتد. بسته به اینکه قطعات شکسته جدا شده یا نشود رویه ی درمان به صورت جراحی یا عدم جراحی می باشد. معمولا بعد از گچ گیری محدودیت حرکتی آرنج اتفاق می افتد وفیزیوتراپی مفصل آرنج نیاز به تخصص زیادی دارد. فیزیوتراپی سوگند بهترین خدمات فیزیوتراپی را به دنبال انواع شکستگی ها و شکستگی آرنج و ساعد ارائه می دهد.

کلینیک فیزیوتراپی سوگند یکی از بهترین مراکز درمانی در شرق تهران می باشد که جهت درمان شکستگی ساعد قبل و بعد از عمل در حال ارائه ی خدمات است.

تلفن تماس: 77163317-021 / 77175345-021

error: Content is protected !!