×
تعویض مفصل شانه

مفاصل کمربند شانه ای Shoulder Girdle Joints

کمربند شانه ای از دو استخوان کلویکل و اسکپولا تشکیل شده و اندام فوقانی را به توراکس اتصال می دهد. باید دانست که مفصل استرنوکلویکولار Sternoclavicular joint تنها مفصلی است که بین اندام فوقانی و توراکس وجود دارد. کلویکل از طرف دیگر با اسکپولا مفصل می گردد، از این رو نیروی بازو ابتدا به اسکپولا و از آنجا به کلویکل و باواسطه کلویکل به استخوان بندی محور بدن منتقل می گردد. پس کلویکل استخوانی است که اندام فوقانی را به اسکلت محوری بدن اتصال می دهد. انتهای داخلی کلویکل با زاویه فوقانی- خارجی استرنوم مفصل شده ومفصل استرنوکلویکولار را تشکیل می دهد و انتهای خارجی آن با اکرومیان Acromion مفصل شده و مفصل آکرومیوکلویکولار را بوجود می آورد.

اسکپولا (استخوان کتف) Scapula

استخوانی است تخت و سه گوش و نسبتا عریض که در قسمت فوقانی- خلفی توراکس و دیواره خلفی آگزیلا قرار دارد. در حالی که در لا به لای پوششی از ماهیچه قرار گرفته است، قسمت پشتی دنده های دوم تا هفتم را می پوشاند. زاویه تحتانی آن به راحتی قابل لمس است و می توان به عنوان نشانه Landmark ازآن استفاده نمود. زایده های اصلی اسکپولا وقسمت های ضخیم آن حاوی استخوان ترابکولار و بقیه قسمت ها شامل یک لایه فشرده نازک می باشد. قسمت مرکزی حفره سوپرااسپاینوس و بخش زیادی از حفره اینفراسپاینوس نازک است به طوری که حتی نور را از خود عبور می دهد.
استخوان اسکپولا، دارای دو سطح (قدامی یا دنده ای ،خلفی یا پشتی)، سه کنار (فوقانی،داخلی،خارجی) و سه زاویه (فوقانی، تحتانی، خارجی) است.
در جاگذاری: استخوان را طوری می گیریم که سطح فرو رفته آن در جلو، کوتاه ترین کنار آن در طرف بالا و کنار ضخیم تر که دارای یک سطح مفصلی بیضی شکل است در طرف خارج قرار گیرد.

استخوانی شدن Ossification 

استخوانی شدن اسکپولای غضروفی از هشت مرکز یا بیشتر انجام می پذیرد. مرکز استخوانی شدن اولیه تنه در پایان هشتمین هفته جنینی ظاهر می گردد. در هنگام تولد آکرومیان و زایده کوراکویید وحفره گلنویید و زاویه تحتانی و کنار داخلی استخوان هنوز غضروفی هستند و توسط مراکز استخوانی شدن ثانویه که به شرح زیر، ظاهر می شوند استخوانی می گردند. زایده کوراکویید، در سال اول، ریشه کوراکویید و ثلث فوقانی حفره گلنویید و زاویه تحتانی و کنار داخلی استخوان و دو مرکز هم برای آکرومیان ظاهر می گردند. تمام این نقاط در سنین 20 تا 25 سالگی با استخوان جوش می خورند.

آناتومی بالینی Clinical Anatomy

خار کتف و آکرومیان کاملا زیر پوست قرار دارند و قابل لمس اند، ولی قسمت های دیگر استخوان از قبیل زایده کوراکویید، کنار داخلی استخوان و زایده تحتانی را هم می توان مشخص کرد. آکرومیان را در راس شانه می توان لمس کرد. زایده کورا کویید را یک اینچ (حدودا 5/2سانتی متر) پایین تر از حد فاصل ثلث خارجی و میانی کلویکل می توان لمس کرد. وقتی بازو آویخته است، زاویه تحتانی در محاذات کنار فوقانی هشتمین دنده قرار دارد. شکستگی Fracture تنه و گردن استخوان، نادرند. شایع ترین شکستگی، مابین بریدگی سوپرا اسکپولار تا تکه اینفراگلنویید است که غالبا با در رفتگی ساب گلنویید Subglenoid Dislocation اشتباه می شود، اگر زایده کوراکویید جابه جا نشده باشد، تشخیص در رفتگی محرز است. شکستگی آکرومیان، شایع ترین شکستگی های استخوان اسکپولا است. در بچه ها به جای شکستگی آکرومیان گاهی جدا شدن اپیفیسیس پدید می آید. از میان تومورهای بی آزار اسکپولا، استئوما Osteoma شایع ترین می باشد. تومور های سارکومتوساسکپولا که بد خیم هستند ایجاب می کنند که استخوان را به طور کامل بر دارند و گاهی هم مجبور می شوند اندام فوقانی را هم با آن بردارند.
شکستگی در هر یک از سه استخوان هومروس (بازو)، کلویکل (ترقوه) و اسکپولا را جزء شکستگی های شانه قرار می دهند.
خدمات فیزیوتراپی به دنبال انواع شکستگی ها و همچنین شکستگی های شانه در مرکز فیزیوتراپی سوگند ارائه می شود.

کلینیک فیزیوتراپی سوگند یکی از بهترین مراکز درمانی در شرق تهران می باشد که جهت درمان شکستگی شانه قبل و بعد از عمل در حال ارائه ی خدمات است.

تلفن تماس: 77163317-021 / 77175345-021

error: Content is protected !!