×

تعویض مفصل زانو

زانو شامل مفاصل تیبیو فمورال خارجی و داخلی و مفصل پاتلو فمورال است. ارتباط عملکردی قوی میان مفاصل هیپ، زانو و مچ پا وجود دارد برای مثال و فهم بیشتر حرکات دویدن یا بالا رفتن از پله یا ایستادن از وضعیت نشسته را در نظر…

آرتروز زانو

آناتومی کاربردی و بیو مکانیک زانو یکی از بزرگترین و مهمترین مفاصل بدن می باشد. خم و راست شدن زانو باعث کوتاه وبلند شدن طول اندام تحتانی شده و درفعالیتهای انسان ها بسیار موثر است. همکاری زانو با مفصل مچ وران، سبب ایجاد حرکت و…

پارگی ACL

Ligamentous Injury لیگامانهای هر مفصل 3 وظیفه مهم بر عهده دارند: 1- ایجاد پایداری در مفصل با جلوگیری ازحرکات ناخواسته 2- جهت دادن به حرکات (با محدود کردن آنها در بعضی از جهات و اجازه دادن به آنها در جهات دیگر) 3- فراهم کردن اطلاعات…

پارگی منیسک

پارگی منیسک Meniscus Injury منیسک های زانو، در قسمت داخلی به شکل C و در قسمت خارجی به شکل C بسته تر، فیبری غضروفی بوده و وظایف مهمی بر عهده دارند. افزایش تطابق سطوح مفصلی، کاهش اصطکاک در سطوح مفصلی، توزیع کردن بهتر مایع مفصلی…

error: Content is protected !!