×

لیز خوردگی مهره

اسپوندیلولیزیس/ اسپوندیلولیستزیس Spondylolysis/Spondylolisthesis Spondylolisthesis به معنای لیز خوردگی تمام یا یک قسمت از یک مهره روی مهره ی دیگر است. در حالت عادی هر مهره به واسطه ارتباط مکانیکی فاستهای مفصلی، لیگامانها، فیبرهای حلقوی دیسک و فشار داخلی دیسکی در سر جای خود ثابت نگه…

تنگی کانال نخاعی

تنگی کانال نخاعی/استئوآرتریت Osteoarthritis/Spinal stenosis استئوآرتریت (بیماری تخریب مفصل) یک بیماری مفصلی مزمن و غیر التهابی می باشد که با پیشرفت آهسته درد، تغییر شکل و محدودیت حرکات مشخص می گردد. مفصل لومبوساکرال یکی از چند ناحیه ای است که ممکن است دچار این عارضه…

دیسکوپاتی

یک واحد عملی ستون فقرات از دو قسمت قدامی و خلفی تشکیل شده است. قسمت قدامی شامل دو بدنه ی مهره و دیسک بین آنهاست و ساختمانی انعطاف پذیر، جاذب ضربه و متحمل وزن می باشد. قسمت خلفی متشکل از زواید مهره ای، محافظ ساختمانهای…

error: Content is protected !!