×
آرتروز شانه

آرتروز شانه

مجموعه شانه

این مجموعه شامل استخوانهای اسکپولا، استرنوم، هومروس، قفسه دنده ای و مفاصل شانه می باشد. به عبارتی مجموعه شامل کمربند شانه ای و مفصل شانه می باشد، کمربند شانه ای نیز از کلاویل و اسکپولا تشکیل شده است. مجموعه شانه از طریق مفصل استرنوکلاویکولار به اسکلت محوری بدن وصل می شود وتوسط عضلاتی که به عنوان مکانیسم اصلی اتصال کمربند شانه ای به بقیه بدن می باشند آویزان می گردد. این ارتباط بین اندام فوقانی و تنه، دامنه حرکت وسیعی را برای دست فراهم می کند. نیازهایی همچون ثبات و تحرک در تضاد با هم می باشند که بر خورداری توام از آن دو مستلزم ثبات پویا است. مجموعه شانه یکی از پر تحرک ترین مفاصل بدن می باشد. مجموعه شانه از3 مفصل حقیقی و دو مفصل عملکردی تشکیل شده است.

مفاصل حقیقی عبارتند از:

  • مفصل گلنوهومرال (GHJ)
  • مفصل استرنو کلاویکولار (SCJ)
  • مفصل آکرومیو کلاویکولار (ACJ)

 

مفاصل عملکردی عبارتند از:

  • مفصل اسکاپولوتوراسیک (STJ)
  • مفصل سوپرا هومرال (قوس کوراکوآکرومیال)

مفصل گلنوهومرال

یک مفصل سینویال با 3 درجه آزادی حرکت است که دارای یک کپسول، چند لیگامان وبورس می باشد. سر هومروس در وضعیت آناتومیکال به سمت داخل، خلف و بالا متمایل است و دارای Angular Value در حدود 150درجه می باشد و از طرفی با تنه هومروس نیز زاویه ای حدود 135 درجه تشکیل می دهد.
حفره گلنوئید نیز به سمت خارج، قدام وبالا گرفته و دارای Angular Value حدود 75 درجه است.
این عدم تطابق در استخوان هومروس و حفره گلنوئید با پوشش لابروم جبران شده و به واسطه لابروم که از جنس همبند فیبروز است عمق یا انحنای حفره گلنوئید افزایش می یابد.
مفصل گلنوهومرال در وضعیت استراحت به وسیله یک کپسول بزرگ و شل که در بالا سفت و در پایین و جلو شل میباشد احاطه می شود. زمانی که بازو در کنار بدن قرار دارد کپسول فوقانی سفت بوده و مابقی کپسول نیز دارای یک پیچش رو به داخل و جلو می باشد.

لیگامان هایی که کپسول مفصل گلنوهومرال را تقویت میکنند عبارتند از:

  • لیگامانهای گلنوهومرال
  • لیگامان کوراکوهومرال

مفصل آکرومیوکلاویکولار

در بین انتهای خارجی کلاویکل و آکرومیون استخوان اسکپولا واقع شده و در معرض بارهای سنگینی که از عضلات سینه به اندام فوقانی منتقل می شود قرار می گیرد. این مفصل سینویال و دارای 3 درجه آزادی حرکت است. عملکرد اصلی مفصل مذکور حفظ ارتباط در بین کلاویکل و اسکپولا است که این عمل را د رمراحل نخست بالا بردن (Elevation) اندام فوقانی انجام می دهد، همچنین موجب می شود تا در مراحل انتهائی حرکت Elevation بازو، اسکاپولا بر روی توراکس چرخش بیشتری انجام دهد. سطح مفصلی آکرومیوکلاویکولار شامل یک بخش محدب کوچک بر روی انتهای خارجی کلاویکل و یک فاست مقعر کوچک بر روی آکرومیون اسکاپولا است. به این ترتیب این مفصل نیز یک مفصل نامتجانس می باشد.
کپسول مفصلی ضعیف بوده و بدون حمایت لیگامانهای تقویت کننده ثبات مفصل ایجاد نمی شود.
لیگامان های اکرومیوکلاویکولار فوقانی و تحفتانی به کنترل ثبات افقی کمک می کنند. مهمترین لیگامان در حفظ ثبات این مفصل، لیگامان آکرومیوکلاویکولار است که از دو بخش تراپزوئید و کونوئید تشکیل شده است.

مفصل استرنوکلاویکولار

این مفصل به عنوان نقطه اتصال اسکپولا در نظرگرفته میشود چرا که اسکپولا تنها از طریق کلاویل به بدن اتصال پیدا میکند این مفصل سینویال و دارای 3 درجه آزادی حرکت می باشد. همچنین دارای یک کپسول،3 لیگامان و یک دیسک مفصلی است.
مفصل به صورت ذاتی از ثبات کمی برخوردار است اما دیسک مفصلی همراه با لیگامانهای قدامی، خلفی، لیگامان های کوستوکولاویکولار و اینتر کولاویکولار تقابل سطح مفصلی را حفظ می نماید. مفصل از دو سطح زینی شکل تشکیل شده است که یک سطح آن مربوط به انتهای استرنال کلاویکل و سطح دیگر آن مربوط به بریدگی مانی بریم استرنم و غضروف دنده اول است. در مجموع مفصل نامتجانس است.

مفصل اسکاپولوتوراسیک

یک مفصل واقعی به شمار نمی آید. اسکاپولا و توراکس به طور غیر مستقیم و از طریق کلاویکل و چندین عضله به هم متصل می شوند. لیگامان کوراکوکلاویکولار و چندین عضله به حمایت اسکپولا و تثبیت آن در برابر توراکس کمک می کنند. اگر از نمای فوقانی به اسکپولا نگاه کنیم در وضعیت استراحت با صفحه فرونتال زاویه ای حدود 40-30 درجه و با کلاویکل نیز زاویه ای حدود 60 درجه می سازد. در فضای بین اسکپولا و دیواره توراکس دو عضله ساب اسکاپولاریس و سراتوس قدامی جای گرفته اند که به تثبیت اسکاپولا در برابر دیواره توراکس و جلوگیری از Scapular Winging
کمک می نمایند.

مفصل سوپراهومرال (Coracoacromial Arch)

قوس کوراکوآکرومیال از زائده کوراکوئید، آکرومیون و لیگامان کوراکو آکرومیال که بین این دو زائده استخوانی کشیده شده است، تشکیل می شود. این قوس یک طاق استخوانی – لیگامانی را تشکیل داده که سر هومروس را می پوشاند و فضایی را به وجود می آورد تا بورس ساب آکرومیال، تاندون سوپر ااسپیناتوس و بخشی از تاندون سر دراز بایسپس در آن قرار گیرند.
آرتروز مفصل شانه بیشتر مربوط به دو مفصل آکرومیوکلویکولار و گلنوهومرال می باشد. فیزیوتراپی سوگند با دستگاههای مجهز و آموزش های لازم از پیشرفت آرتروز و رسیدن این مفصل به مرحله ی تعویض مفصل جلوگیری می کند و پس از جراحی تعویض مفصل نیز خدمات فیزیوتراپی را به منظور بازگشت هر چه سریعتر بیمار به فعالیت های روزمره ارائه می کند.

کلینیک فیزیوتراپی سوگند یکی از بهترین مراکز درمانی در شرق تهران می باشد که جهت درمان آرتروز شانه در حال ارائه ی خدمات است.

تلفن تماس: 77163317-021 / 77175345-021

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

error: Content is protected !!