×
کوکسلژیا

شکستگی مهره

شکستگی مهره های گردنی (سرویکال) Cervical Vertebrrae

ستون مهره ای گردنی شامل هفت مهره گردنی است، محور استخوانی گردن را تشکیل می دهد و از قسمت های انعطاف پذیر ستون مهره ای است. از خصوصیات مهره های گردنی وجود یک سوراخ در قاعده زایده های عرضی آن است. راس زایده های عرضی تا خط وسط کمی بیشتر از 5/2 سانتی متر فاصله دارند و می توان آنها را در طرفین گردن از روی پوست به صورت مقاومت هایی لمس کرد. زایده عرضی اولین مهره گردنی (اطلس) را می توان در زیر زایده مستویید جمجمه لمس کرد. هفتمین زایده خاری به اندازه کافی برجسته است و برآمدگی مهره ای Vertebra perominens نام می گیرد. کنار تحتانی سومین مهره گردنی، همسطح با کنار فوقانی غضروف تایرویید است وششمین مهره گردنی با غضروف کرایکویید Cricoid Cartilage (که در زیر غضروف تایرویید قرار دارد) همسطح می باشد.

مهره های سینه ای (پشتی یا تورسیک) Thoracie Vertebrae

دوازده مهره سینه ای، در جدار خلفی قفسه سینه (تورکس) قرار دارند و به تدریج که رو به پایین می روند در اثر افزایش سنگینی بار روی آنها بزرگتر می شوند. از مشخصات این مهره ها یکی وجود رویه مفصلی بر روی زایده های عرضی 9 تا 10 مهره اول برای تکمه دنده ها است. سر دنده های از 2 تا 9 به ترتیب با تنه مهره مربوط به خود با دیسک بین مهره ای و با تنه مهره مافوق آن مفصل می شوند. سر اولین دنده فقط با تنه اولین مهره سینه ای مفصل می شود و سر دنده های 10 و11و 12 نیز هر کدام فقط با تنه مهره های مربوط به خود مفصل می شوند.

مهره های کمری (لومبار) Lumbar vertebrae

مهره های کمری پنج عدد و به علت فشار وزن زیاد، بزرگ هستند. عنصر دنده ای در زایده عرضی ادغام شده، از این رو زایده های عرضی فاقد رویه مفصلی برای دنده ها و فاقد سوراخ عرضی هستند. تنه چهارمین مهره کمری با بلند ترین نقطه ایلیاک کرست همسطح است، در صورتی که ناف، همسطح با دیسک فوق آن است.

ساکروم (خاجی) Sacrum

ساکروم (استخوان خاجی) استخوانی است بزرگ و تخت و سه گوش که از جوش خوردن پنج مهره ساکروم (خاجی) تشکیل شده و نزد زنان پهن تر و گشاد تر از مردان است. در قسمت خلفی-فوقانی لگن، مانند یک وج Wedge، مابین دو استخوان هیپ راست و چپ قرار میگیرد و علاوه بر آن که به لگن استحکام و ثبات می دهد وزن بدن را از طریق مفاصل ساکروایلیاک به کمر بند لگنی منتقل می کند. قاعده پهن آن که از سطح فوقانی اولین مهره ساکروم تشکیل شده است، در بالاتر قرار دارد و با پنجمین مهره کمری مفصل شده، زاویه ای با تحدب قدامی می سازند به نام زاویه ساکرو ورتبرال Secrovertebral Angle. راس ساکروم، باریک و متوجه پائین بوده از تنه پنجمین مهره ساکروم تشکیل می گردد و با کاکسیس (دنبالچه) Coccyx مفصل می شود. در کودکان مهره های ساکروم هنوز توسط غضروف به هم وصل هستند، از این رو می توان به طریق مسیریشن Macerathion آنها را از هم جدا کرد. پس در مجموع، ساکروم استخوانی است تخت وتقریبا سه گوش که دارای چهار سطح (قدامی یا لگنی، خلفی یا دورسال، طرفی راست و چپ)، یک قاعده (که در بالا قرار گرفته) و یک راس است.

در جاگذاری: سطحی که صاف، مقعر و شامل خطوط عرضی است در جلو و انتهای باریک را در پایین قرار می دهیم.

کاکسیکس (دنبالچه) Coccyx

کاکسیکس یا دنبالچه، استخوان کوچک سه گوشی است که از جوش خوردن چهار مهره کاکسی جیال Coccygeal Vertebrae (گاهی هم سه یا پنج تا) تشکیل شده است. پایین ترین استخوان های پشت است و می توان آنها را ازروی پوست لمس کرد. قاعده کاکسیکس از سطح فوقانی اولین مهره کاکسی جیال ساخته شده و شامل یک رویه مفصلی بیضی شکل است که با راس ساکروم مفصل می شود. در قسمت خلفی- خارجی رویه مفصلی زایده های مفصل فوقانی شاخ های کاکسی جیال Coccygeal Cornua را می سازند که با شاخ های ساکروم مفصل می شوند. در طرفین شاخ ها، زایده های عرضی قرار دارند. سطح قدامی، رو به جلو وبالا است وه طرفین آن عضله لویتور آنی (بالا برنده مقعد) Levator Ani و کاکسی جیوس Coccygeus می چسبند. سطح خلفی، رو به عقب وپایین است و به طرفین آن عضله گلوتئوس مکسیموس می چسبد. به راس کاکسیکس، اسفنکتر خارجی مقعد می چسبد.

شکستگی های مهره Fractures

معمولا در اثر فلکشن شدید مانند ضربه به پشت سر یا حوادث رانندگی بوجود می آید. در ضربات شدید به پشت، شکستگی معمولا در مهره های 5 و 6 گردنی بوجود می آید. در این صورت شکستگی شایع؛ خرد شدن تنه یک یا چند مهره می باشد که در صورت جا به جایی قدامی مهره، معمولا رویه های مفصلی شکسته شده و رباط اینتراسپاینوس پاره می شود. در بیشتر جراحات شدید، صدمات غیر قابل ترمیم طناب نخاعی بوجود می آید. در اکستنشن شدید نیز ممکن است ستون مهره ای و طناب نخاعی صدمه ببیند. در ضربات محوری مثلا افتادن روی پا یا سر، شکستگی اغلب بین مهره های 9 سینه ای و 2 کمری بوجود می آیند. شکستگی قسمت دنس اکسیس در صورت آسیب به نخاع موجب کوادری پلژیا Quadriplegia می شود.
در مرکز فیزیوتراپی سوگند خدمات فیزیوتراپی جهت انواع شکستگی ها ارائه می شود.

کلینیک فیزیوتراپی سوگند یکی از بهترین مراکز درمانی در شرق تهران می باشد که جهت درمان شکستگی مهره قبل و بعد از عمل در حال ارائه ی خدمات است.

تلفن تماس: 77163317-021 / 77175345-021

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

error: Content is protected !!